ANSON SK s.r.o.

ANSON SK s.r.o.

Bernolákova 1/A
901 01 Malacky
IČO: 35972670
DIČ: SK2022118582

Informácie o kancelárii ANSON SK s.r.o.

Spoločnosť poskytuje odborné služby v oblasti spracovania účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy a poradenstva podnikateľským subjektom z radov právnických aj fyzicjých osôb.

 

Komplexné spracovanie podvojného účtovníctva:

* peňažný denník – zápis účtovných prípadov

* pokladničná kniha – zápis príjmov a výdavkov

* kniha záväzkov a pohľadávok – zoznam faktúr, prehľad o uhradených a neuhradených faktúrach

* DPH – evidencia, daňové priznanie

* ročná účtovná závierka – zostavovanie ročných výkazov, výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb

* vypracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia

 

Komplexné spracovanie jednoduchého účtovníctva:

* hlavná kniha – zápis účtovných prípadov z vecného hľadiska

* účtovný denník – chronologický zápis účtovných prípadov

* saldokonto odberateľov a dodávateľov – zoznam faktúr, prehľad o úhradách a neuhradených faktúrach

* DPH – evidencia DPH, daňové priznanie

* ročná účtovná závierka – zostavenie ročných výkazov (Súvaha a Výkaz ziskov a strát, Poznámky)

* daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb Spracovanie miezd, personalistika

* dohodnutie podkladov pre spracovanie miezd (dochádzka)

* výplatné pásky, výplatné listiny, rekapitulácie, mzdové a evidenčné listy

* spracované výkazy pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, daňový úrad

* bankové príkazy na úhradu miezd vrátane zrážok, poisťovniam, daňovému úradu

* potvrdenia o príjme

* prehľady dovoleniek

* podklady pre účtovníctvo

* štatistické výkazy

* ročné zúčtovania dane

 

Účtovné poradenstvo

Zakladanie spoločností na obchodnom registri

Vykonávanie zmien v spoločnostiach na obchodnom registri

Ďalšie doplnkové služby v uvedených oblastiach po dohode s klientom.

 

 

S kým môžete prísť do kontaktu?

Anna Horínková,

tel.číslo - 0903 784 768, 0911 784 768

mail: anna.horinkova@gmail.com

 

Zuzana Orthová,

tel.číslo - 0903 735 532

mail: zuzana0106@gmail.com

 

 

Cena za služby ANSON SK s.r.o.

Ceny za vykonanú prácu sa stanovujú individuálne - dohodou, po konzultácii s klientom, v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 v znení neskorších predpisov.

 

 

Kde nás nájdete?